Hellmond Open Air

Loud Noise Logo

LOUD NOISE / TOXIC WALTZ

ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
Bij het kopen van een ticket stem je in met onze algemene voorwaarden, hiermee ga je akkoord met de regels van het evenement.

ARTIKEL 1 - TOEPASSELIJKHEID

1-1 Deze Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Loud Noise / Toxic Waltz (hierna te noemen: “Loud Noise”) en degene die een toegangsbewijs ter zake een door Loud Noise georganiseerd evenement bestelt/koopt (hierna te noemen: de “klant”). Deze algemene voorwaarden gelden ook indien deze overeenkomsten tot stand komen via een door Loud Noise voor het betreffende evenement ingeschakeld officiële (voor)verkooporganisatie (hierna te noemen: “(voor)verkoopadres”).

1-2 Onder evenement wordt in deze algemene voorwaarden verstaan (muziek)-uitvoeringen en / of andere manifestaties in de ruimste zin des woords.

1-3 Onder plaats waar het evenement wordt gehouden, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt.

1-4 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

ARTIKEL 2 - TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST/TOEGANGSBEWIJZEN

2-1 De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement tussen Loud Noise en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een toegangsbewijs voor het evenement bij Loud Noise dan wel een door Loud Noise ingeschakeld (voor)verkoopadres bestelt/koopt. 

2-2 Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege Loud Noise verstrekt document of een door of vanwege Loud Noise verstrekte barcode. De barcode is een unieke code. 

2-3 Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon. 

2-4 De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van Loud Noise. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang. Loud Noise mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant is). Loud Noise is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door Loud Noise dan wel een door Loud Noise ingeschakeld (voor)verkoopadres verstrekte toegangsbewijs.

2-5 Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

2-6 Alleen aanschaf bij de erkende (voor)verkoopadressen of bij Loud Noise garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de klant. 

2-7 Het toegangsbewijs dat bestaat uit een barcode wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan de klant verstrekt. Indien de klant ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient de klant ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. Loud Noise kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen. 

2-8 Loud Noise behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen toegangsbewijzen, en de klant is alsdan verplicht om zich aan het door Loud Noise gestelde maximum te houden. 

2-9 Toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op toegangsbewijzen. 

ARTIKEL 3 - VERBOD DOORVERKOOP E.D.

3-1 De klant is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken. Van dit verbod kan door Loud Noise worden uitgezonderd de verkoop van toegangsbewijzen via een door haar aangewezen ticket exchange platform. 

3-2 De klant is jegens Loud Noise gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het evenement en ieder onderdeel daarvan. 

3-3 De klant die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is verplicht om de aan hem als klant opgelegde verplichtingen zoals verwoord in deze Algemene Voorwaarden ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens Loud Noise voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.
Loud Noise kan besluiten om toegangsbewijzen voor een evenement op naam (dwz gepersonaliseerd) te verkopen. In dat geval is het toegangsbewijs niet overdraagbaar en heeft – in afwijking van het hiervoor bepaalde – slechts de klant toegang. Loud Noise is gerechtigd (maar niet verplicht) om de identiteit van de houder van het toegangsbewijs te controleren om vast te stellen of deze overeenkomt met de naam van de klant, en voor zover deze niet overeenkomt, om de houder de toegang tot het evenement te weigeren. 

3-4 Indien de klant zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de klant een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding aan Loud Noise verschuldigd en € 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt onverminderd het recht van Loud Noise om van de klant bovendien nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen. 

ARTIKEL 4 - TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST/TOEGANGSBEWIJZEN

4-1 De klant is verplicht indien daarom verzocht wordt mee te werken aan fouillering bij bezoek van het evenement. 

4-2 De klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel vóór aanvang als tijdens het evenement en zolang hij zich op de plaats waar het evenement wordt gehouden bevindt. Hij is verplicht om op verzoek van de exploitant van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het orde personeel en andere bevoegden, zijn toegangsbewijs te tonen. 

4-3 De klant is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van evenement als bij bestellen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om Loud Noise onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd onder de van overheidswege vastgestelde leeftijdsgrens. 

4-4 Het is verboden tassen en rugzakken (uitgezonderd handtassen niet groter dan A4 formaat) mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt. Dergelijke voorwerpen worden niet in bewaring genomen. Van het voorgaande zijn campingterreinen bij evenementen uitgezonderd. 

4-5 Het is verboden foto-, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt. Indien Loud Noise dergelijke apparatuur voor de duur van het evenement in bewaring neemt, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid ter zake. 

4-6 Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of alcoholhoudende dranken mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt. Indien Loud Noise dergelijke voorwerpen voor de duur van het evenement in bewaring neemt, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid ter zake. Wettelijk verboden voorwerpen zullen in beslag genomen worden en niet worden geretourneerd. 

4-7 Registratie van het evenement in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids-, en/of beeldopnamen, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma (-boekje), posters en andere drukwerken. Alle zodanige registraties zullen in beslag worden genomen en zonder meer worden vernietigd. 

4-8 Indien de klant na het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt, deze plaats verlaat, verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid. 

4-9 De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften (waaronder huisregels) en/of aanwijzingen van Loud Noise, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het orde personeel (beveiliging), de brandweer en andere bevoegden. Indien er op de plaats van het evenement een rookverbod van kracht is, dan geldt dit verbod ten aanzien van alle (waaronder ook elektronische) rookwaren. 

4-10 Voor het zelfstandig bezoeken (dat wil zeggen zonder begeleiding van een meerderjarige) van evenementen hanteert Loud Noise een adviesleeftijd van minimaal 16 jaar. We adviseren jongere bezoekers om onder begeleiding te staan van een meerderjarige. Loud Noise behoudt zich het recht voor om bij specifieke evenementen een verplichte minimumleeftijd te hanteren, dit zal van tevoren op een duidelijke wijze kenbaar worden gemaakt. 
4-11 De klant is verplicht te voldoen aan de covid-19 maatregelen die door de overheid zijn opgelegd en van toepassing zijn op het festival. 

ARTIKEL 5 - RECHTEN VAN LOUD NOISE

6-1 Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën et cetera heeft Loud Noise het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren. 

6-2 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Loud Noise wordt geannuleerd voordat het is aangevangen, zal Loud Noise uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren die vermeld staat op het toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de klant via het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 1.1 heeft betaald. Indien een evenement als gevolg van of in verband met overmacht moet worden geannuleerd nadat het is aangevangen, zal Loud Noise slechts gehouden zijn tot restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van de vergoeding die vermeld staat op het toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de klant via het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 1.1 heeft betaald. Restitutie vindt slechts uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats bij een (voor)verkoopadres, na overhandiging door de klant aan dit (voor)verkoopadres van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs voor het (geannuleerde) evenement. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement. 

6-3 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Loud Noise wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de klant het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij een (voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke op het toegangsbewijs is vermeld, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de klant via het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 1.1 heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de klant tijdig een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan het (voor)verkoopadres overlegt. Indien het evenement verplaatst is naar een latere datum kan de klant geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding als hij het betreffende toegangsbewijs niet heeft ingeleverd bij het (voor)verkoopadres binnen vier weken na de verplaatste datum waarop het evenement plaatsvindt. Indien het evenement is verplaatst naar een eerdere datum dan vermeld op het toegangsbewijs vervalt het recht van de klant op teruggave van de vergoeding als hij zijn toegangsbewijs niet binnen vier weken na de (oude) datum zoals vermeld op het toegangsbewijs, inlevert bij een (voor)verkoopadres. Servicekosten of overige schade zullen nimmer worden vergoed. Ook kan de klant geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement. 

ARTIKEL 7 - AANSPRAKELIJKHEID LOUD NOISE

7-1 Loud Noise is aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Loud Noise toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Loud Noise is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a) gevolgschade;
b) immateriële schade;
c) schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van Loud Noise. 

7-2 Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de klant voor eigen risico, in die zin dat Loud Noise geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen. Loud Noise hanteert bij evenementen een gemiddeld geluidsniveau van maximaal 103 dB(A). 

7-3 Loud Noise zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan. Aanvangstijden zoals onder andere vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud. De klant is gehouden om regelmatig te controleren (via de website of andere communicatiekanalen van Loud Noise) of de aanvangstijd ongewijzigd is. 

7-4 Loud Noise is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma. Loud Noise is evenmin aansprakelijk voor wijzigingen in het programma van festivals. 

7-5 Loud Noise is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma. Loud Noise is evenmin aansprakelijk voor wijzigingen in het programma van festivals. 

ARTIKEL 8 - PERSOONSGEGEVENS

8-1 Loud Noise verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar websites conform haar privacy statement en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voornoemd privacy statement is beschikbaar via hier. 

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS LOUD NOISE INTERN

1.Toegang
Alleen de werknemers van het bedrijf voor wie het noodzakelijk is, krijgen toegang tot inlogcodes van de mailingsystemen van Loud Noise en daarmee ook tot privacygevoelige gegevens. Dit zijn: Paul van Berlo, Tjerk Maas, Paul van der Bol en Glenn Peeters.
Wanneer een van deze mensen niet meer werkzaam is voor Loud Noise, wordt de toegang tot de map ontzegd. De inlogcodes staat in de map PR & Marketing, in Algemene Verordening Gegevensbescherming, die dus alleen toegankelijk is voor de bovengenoemde mensen.  De toegang tot ticketsystemen en daarmee klantgegevens is beperkt Paul van Berlo, Tjerk Maas, Paul van der Bol en Glenn Peeters.

2.Opslag van data
Loud Noise houdt met betrekking tot marketingactiviteiten algemene bezoekgegevens van websitebezoekers bij. Het gaat hier dan om het IP-adres van de computer, het tijdstip van opvraging, lengte van bezoek en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van het bezoek- en klikgedrag. Deze gegevens worden zoveel mogelijk anoniem gemaakt. Dit zijn gegevens die vanuit derden verstrekt worden, zoals via Google Analytics, Facebook, Instagram en WordPress.  


Ook verzamelt Loud Noise enkele klantgegevens waaronder: achternaam, voornaam, e-mailadres, betalingswijze, muziekvoorkeuren wanneer je een ticket aanschaft of wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief. Deze gegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden en om de klant te informeren over nieuwe concerten of speciale dienstverlening rondom concerten en evenementen. 
Deze gegevens worden verzameld via derden zoals Ticketmaster en Tibba. LET OP: Enkel e-mailadressen van mensen die nadrukkelijk hebben toegestemd om gemaild te mogen worden, mogen worden gebruikt. Het is dus niet toegestaan om de mailadressen van alle kaartkopers te downloaden en te gebruiken. Mailadressen van klanten met opt-in worden ingeladen in systemen van derden, zoals Mr. Publisher en Mailchimp. 
In alle gevallen geldt hier dat Loud Noise geen invloed heeft op de data reglementen van deze partijen. Wel kan Loud Noise garanderen dat wanneer er gegevens worden verstrekt, hier mee omgegaan wordt zoals in dit reglement omschreven. Ook werken alle partijen waarmee Loud Noise samenwerkt met de richtlijnen van de AVG. 

3.Bewaartermijn

Loud Noise bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, tot een periode van maximaal 2 jaar na datum van het evenement waarvoor een ticket gekocht is. Loud Noise verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens en de klant behoudt het recht zijn of haar gegevens te laten verwijderen of wijzigen. De bewaartermijn is gebaseerd op – 
Wanneer deze periode voorbij is, krijgen klanten in de mailinglijsten een nieuwe opt-in, waarbij de periode nogmaals met 2 jaar wordt verlengd. Inschrijving voor de nieuwsbrief is voor onbepaalde tijd. Deze data wordt alleen verwijderd op verzoek van de inschrijver zelf, of als zij zich uitschrijven wat mogelijk is en blijft onder iedere mailing. De bewaartermijn van 2 jaar geldt hier dus NIET.


4.Beveiliging

Loud Noise neemt beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of onbevoegde wijziging, bekendmaking of vernietiging van privacygevoelige gegevens. Deze gegevens worden opgeslagen (ook in een cloud) en beveiligd. Enkel medewerkers met de juiste bevoegdheden hebben toegang tot de toegangscodes en daarmee ook tot privacygevoelige gegevens. 
In het geval van een beveiligingslek worden stappen ondernomen om deze te dichten. Indien de datalek niet binnen 72 uur wordt gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, moet een verklaring worden afgegeven over de vertraging. Betrokkenen moeten worden geïnformeerd over het lek en de stappen die daaropvolgend genomen zijn. In het geval dat de data via systemen van derden wordt gelekt, dus partijen als Mailchimp, Google, Google Drive, Google Analytics, Ticketmaster, Tibbaa en Mr Publisher, moet er contact worden opgenomen met deze derden om het beveiligingslek te dichten. Indien een van de genoemde personen met toegang tot de data verantwoordelijk is voor het datalek wordt de toegang ontzegd en krijgt deze persoon alle kosten die verbonden zijn met het dekken van het beveiligingslek voor zijn of haar rekening. 
5.Bestaande accounts en lijsten

Alle huidige mailinglijsten en accounts van de festivals zijn nagekeken. Klanten die geen toestemming hebben gegeven, zijn uit de mailsystemen verwijderd. De websites van de festivals zijn geupdate met een privacy notice in het Nederlands en waar nodig in het Engels. 

6.Gegevens vrijwilligers en freelancers


Gezien Loud Noise met freelancers werkt, wordt bepaalde data van deze mensen opgeslagen in onder andere boekhoudsystemen, mappen en banksystemen. Het gaat hier om data als namen, adresgegevens en financiële gegevens. In totaal hebben drie mensen toegang tot deze gegevens, namelijk Tjerk Maas, Paul van Berlo en Wendy Struijk. 

De systemen van derden waar Loud Noise mee werkt, waaronder bijvoorbeeld online bankieren en boekhoudsystemen, zijn allemaal beveiligd volgens AVG-normen. Wanneer er bij een van deze systemen een lek optreedt, moet er contact worden opgenomen met deze derden om het beveiligingslek te dichten. Indien een van de genoemde personen met toegang tot de data verantwoordelijk is voor het datalek wordt de toegang ontzegd en krijgt deze persoon alle kosten die verbonden zijn met het dekken van het beveiligingslek voor zijn of haar rekening. In het geval van de fysieke mappen waarin deze data is opgeslagen: deze bevinden zich in een afgesloten kast, waar de bovengenoemde personen toegang tot hebben. 

Loud Noise werkt met vrijwilligers tijdens de festivals Dynamo Metal Fest, Into the Grave en af en toe met enkele shows. Om contact te houden met deze vrijwilligers over onder andere het rooster worden er door de vrijwilligerscoördinatoren Dorien Padding en Erwin Restiau e-mails gestuurd vanuit een Gmail-adres. Hier worden dus namen, achternamen en contactgegevens opgeslagen, zoals e-mailadres en telefoonnummer. Deze coördinatoren verzamelen ook gegevens als kledingmaten, om deze mensen van juiste kleding te voorzien. Vrijwilliger gegevens worden verwerkt in roosters en schema’s op een cloud, Google Drive. Vrijwilligers worden verder alleen benaderd omtrent het werken op een festival door de coördinatoren, nooit met aanbiedingen of reclame. Ook zijn deze mensen niet toegevoegd aan een van de mailinglijsten en worden ze alleen benaderd vanuit de bovengenoemde e-mailaccount. Degenen die toegang hebben tot deze e-mailaccounts zijn Dorien Padding, Erwin Restiau, Paul van Berlo en Tjerk Maas. 

In het geval dat de vrijwilligersgegevens worden gelekt via Gmail of Google Drive moet er contact worden opgenomen met deze derden om het beveiligingslek te dichten. Indien een van de genoemde personen met toegang tot de data verantwoordelijk is voor het datalek wordt de toegang ontzegd en krijgt deze persoon alle kosten die verbonden zijn met het dekken van het beveiligingslek voor zijn of haar rekening. 

7.Perslijsten


Om de media op de hoogte te houden van nieuws rondom Loud Noise, de festivals van de organisatie en concerten die worden georganiseerd, bestaat er een Mailchimp account waarin gegevens van pers zijn opgeslagen. Het gaat hier dan om de volgende gegevens: zakelijke mailadressen, naam en voornaam en in sommige gevallen locatie (gezien sommige pers alleen regionaal opereert). Deze data wordt alleen verwijderd op verzoek van de pers zelf, of als zij zich uitschrijven wat mogelijk is en blijft onder iedere mailing. De bewaartermijn van 2 jaar geldt hier dus NIET. Dit omdat de relevantie van het nieuws in principe niet verouderd. Een beperkt aantal personen hebben toegang tot deze lijst. Ook dit zijn weer: Dit zijn: Paul van Berlo, Tjerk Maas, Paul van der Bol en Glenn Peeters.

Wanneer er nieuwe pers wordt toegevoegd, wordt er eerst om uitdrukkelijke toestemming gevraagd per mail. 

Scroll naar boven